ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲਗੀ ਲਗਦੀ ਮੈਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕਦੀ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਹੁਣ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਤੂੰ

Leave a Comment