ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ -  ਗਰੀਬ
ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ  - ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ
ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ -
#Android Phone 'ਚ
#iPhone ਵਾਲੀ
Ringtone ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ !!! 😝😂

Android iPhone Ringtone Punjabi Comment

Leave a Comment