#ਇਸ਼ਕ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ __
ਚੰਗਿਆਂ ਰਹਿਨ ਵੀ ਨਈ ਦਿੰਦਾ __
ਦਿਨੇ ਓਸੀਆਂ ਪਵਾਓਦਾਂ __
ਰਾਤੀਂ ਪੈਣ ਵੀ ਨਈ ਦਿੰਦਾ __ :P <3

Leave a Comment