ਮੋਤ #ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ..
ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਤਾ #ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ..
ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ #ਅਮਰ ਰਹਿਣਾ..
ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਮਰਦਾ..

Leave a Comment