ਲਹਿਰੋ ਨੀ ਲਹਿਰੋ ਜਾਵੋ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ,
ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਆਵੋ,
ਸਾਡੀ ਬੇਵੱਸੀ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇਣਾ,
ਨੀ ਖੈਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੋ,

ਕਾਂਵਾਂ ਵੇ ਕਾਂਵਾਂ ਵੇ ਉੱਡੀ ਕਾਂਵਾਂ ਵੇ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀ ਪਾਂਵਾਂ,
ਉਡ ਉਡ ਜਾਵੀਂ ਮਾਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਉਡਾਰੀਆਂ,
ਵੇ ਪੁੱਛੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਵੇ,
ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਰੋਵਣ ਸੱਧਰਾਂ ਵੀਚਾਰੀਆਂ,

ਰਾਹ ਦੇਈਂ ਉਹ ਰੱਬਾ ਔਖਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੇਈਂ,
ਸਾਡੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀਵਨ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਦੇਈਂ,
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਈ ਜਾਏ ਬਣ ਗਏ ‪‎ਅਮਨਿੰਦਰ‬ ਲਈ ਕਾਫ਼ਰ ਨੇ,
ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਮੁੱਕਦਮੇ ਲੜਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇਈਂ....

Leave a Comment