ਜਦ-ਜਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਥਰੂ
ਪੱਕਾ ਰਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ :'( :(

Leave a Comment