ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਕਰੀ
ਪਿਆਰ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾਂ ਕਰੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਥੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਾ
ਜਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ #ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਸਿਹਾ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਾ

Leave a Comment