ਰੋਜ਼ ਨਵਾ KHARKA DHARKa ਕਰਦੇ c
YAAਰ 10vi ਵਿੱਚ JDO ਪੜਦੇ c
KUDIYA ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ hUNDIYA c
TAN ਵੀ ਮੋੜਾ ਤੇ ਖੜਦੇ c
ANGਰੇਜੀ SANU AUNDI ਨੀ c.
ਪਰ SARA dIN YA-YA ਕਰਦੇ c 
mARKS KDE ਚੰਗੇ ਆਓਦੇ ਨੀ c
fER ਵੀ pARWAH ਨੀ ਕਰਦੇ c
ਜੇ MATH's cHO fAIL hO ਵੀ ਜਾਦੇ
tAN ਵੀ pARTY ਕਰਦੇ c.....
kUCH ਵੀ c.....
hAR pAL nU CELEBRATE KARਦੇ c.....

SUKH ਮੰਗਦਾ hAAN ohNA ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ lAYI.....
JINA ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆ ਕਰਦੇ c.....
eH kAhANi ਹੈ ODON ਦੀ
jaDO ਯਾਰ School cH ਪੜਦੇ c..... :-)

Leave a Comment