ਚਾਅ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਦੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰ ਲੈਂਦਾ,
ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਆਹ ਝੱਲ ਹੋਈ ਸੀ...

Leave a Comment