ਜੱਟ ਜੱਟ ਈ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੰਗ ਹੋਵੇ,
#Att ਕਰਾਉਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਵੇ...
ਗੱਲਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਬੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, #ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ...

Leave a Comment