ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਹਦੀ ਪੱਤਾ ਨਾਂ ਕੋੲੀ ਹਿੱਲੇ
ਮਾਪਿਅਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਾਉਦੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੇ
ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਸੌ਼ਕ ਨਾਲੇ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੋਡ ਅਾ
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੱਸ ਥੋੜ ਅਾ
ਮੜਕ ਜੱਟ ਦੀ ਰਾਜਿਅਾਂ ਵਾਲੀ ੲੇ, ਖੌਫ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਸੇ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਕੋੲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ

Leave a Comment