ਪੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੀ
ਰੱਖ ਲੈ ਸਹੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਨੀ ।
ਤੂੰ Busy ਰਹੇ ਨਿੱਤ #WhatsApp ਤੇ
ਜੱਟ Use ਕਰੇ #Instagram ਨੀ...

Leave a Comment