ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਜੀ,
#ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੰਗ ਜੀ,
ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਖ ਦੇਵੇ #Short ਜੇਹੇ ਪਾ ਲੈ ਕੱਪੜੇ,
ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ #ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਸੰਗ ਜੀ...

Leave a Comment