ਦੀਵਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਜਗਾਓਣ ਦਾ--•
•--ਖੇਡਾਂਗੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ,ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਜਿਤਾਓਣ ਦਾ--•
•--ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ , ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਦਾ...

Leave a Comment