ਕੋਠੇ ਤੇ ___ ਕਿੱਲ ਕੁੜੀਏ ....
.
.
.
.
ਜਿਡਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਸੋਹਣੀਏ____
_ਓਡਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ  :g ;)

Leave a Comment