ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ...
ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ...
.
.
ਡਰਦਾ - ਡਰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ :-
.
.
.
ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ...

Leave a Comment