ਕਦਰ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ
ਇਕ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨੀ ਮੁੜਨਾ ,

ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਓਸ ਵਿਹੜੇ ਤੋ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਰੁੜਨਾ...

Leave a Comment