ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਉਸਦੇ ਦਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂਪੀ ਦੀ ਏ
🤔🙄

ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ 10₹ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵੀ
1000₹ ਦੇ ਇੱਤਰ ਤੇ ਭਾਰੀ 💨 ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ
😂😂😂

Leave a Comment