ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਿਖ ਤੇ ਲੇਖ ਓ ਰੱਬਾ
ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਥ ਗੲੀ,,,
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਈ ਨਹੀ,
ਤੇ #ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਦੇ ਮਾਤ ਗਈ...

Leave a Comment