ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਉ ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ......
ਇਹ ਨਈ ਹੋ ਸਕਦਾ .....!!
..
..
..
ਪਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਉ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ...
ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ.... !!!!!

Leave a Comment