ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਾ,
ਕਰਜ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਦਾ...
ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਕਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨੀ ਹਾਰਦਾ..

Leave a Comment