ਲਫਜ਼ੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ,
ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਮੇਥੋਂ ਕਰ ਨੀ ਹੁੰਦਾ,
ਬੇਕਾਬੂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਪਾਣੀ,
ਕੱਚੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਭਰ ਨੀ ਹੁੰਦਾ...

Leave a Comment