-: ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ :-
ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਮ ਵਰਕ
ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ
ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੋਮ ਅਲੋਨ
ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ 😃

Leave a Comment