ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਓ ਸੋਹਣੇਓ ???
.
.
ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਬਹੁਤੀ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਕੰਜਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਲਗਦੀ ਆਂ... :D :P

Leave a Comment