ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਗਿਆ ਏ,
#ਦਿਲ ਅੱਕ ਗਿਆ ਏ,
ਤੈਨੂੰ ਲਭਦੇ ਭਾਲਦੇ ਨੀ!
ਝੱਲਾ ਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ,
ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੀ!!!

Leave a Comment