ਦੱਸ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖੁਆਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ__?
.
.
.
.
.
.
.
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਈ__ ;) :D :P

Leave a Comment