ਭਾਲੇ #ਹੀਰੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਘੋਗੇ, ਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ
ਉਸ ਦੋਲਤ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਬਾਦੋਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ #ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਨੱਸੇ

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ #ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜੱਗ ‘ਤੇ ਕੀਕਣ ਵੱਸੇਂ
ਚਾਰ ਦਹਾੜੇ ਮਾਪੇ ਰੋਵਣ, ਤੇ ਜੱਗ ਪਲ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ

ਮਨ ਨ੍ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ #ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਭਾਂਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹੀਏ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸੇ
ਲਾਵੇਂ #ਯਾਰੀ ਤੁੰ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨਾਲ਼, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੱਸੇ...

Leave a Comment