ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਪਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ,
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ Sanu #Fan ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
#LIFE ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕਮਲਾ,
#Messenger ਚ Mark as #SPAM ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ...

Leave a Comment