ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਸਿਰੇ ਦਾ,
ਮੇਰਾ #Desi ਜਿਹਾ #Swag
ਨੀ ਤੂੰ ਪੌਨੀ ਆ #Brand ਪੂਰੇ ਚਕਮੇ
ਮੈਨੂੰ ਜਚਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿੱਲੋ ਟੈਗ ਆ
ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ #ਫੁਕਰੀ ਨੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰਦੇ
ਯਾਦ ਰੱਖੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਦ ਨੀ
ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕੀ ਚੋ ਦੱਸ ਕਿ ਲੈਣਾ ਆ
ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨੋ ਵੱਧ ਨੀ...

Leave a Comment