ਓੁਹ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕਦੀ
ਬਦੁਆ ਓੁਹ ਤੋ ਹੋਣੀ ਨੀ !!!
ਕਿਓੁਕਿ ਮੇਰੇ #ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਐਨੀ ਆ
ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨੀ...

Leave a Comment