ਜਿਨਾਂ KrDe MeRe ਯਾਰ MaiNu ਪਿਆਰ HoR Koi ਕਰ ਨੀ ਸਕਦਾ
ਉਸ KuDi ਜਿਨਾਂ Mere Utte Koi ਮਰ ਨੀ ਸਕਦਾ
MeRe 1 ਕਹਿਣ Te ਹੋਰ Koi Kise ਨਾਲ ਲੜ ਨੀ ਸਕਦਾ
ਭਾਵੇਂ ਆ JavE ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ  ਮੈਂ ਏਦਾਂ  KiSe ToN ਡਰ ਨੀ ਸਕਦਾ...
MeRe ਵੈਰੀ Ne ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸੜ ਹੀ ਸਕਦਾ...

Leave a Comment