ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ:-
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨ ਆ...
.
.
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ :- ਚੰਦਰੀਏ !
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ

Leave a Comment