ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ,
ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ...
ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੱਥ ,
ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਓ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ...

Leave a Comment