ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ #LoveStory ਦਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ #End ਹੁੰਦਾ
ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ #Try
ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ #BoyFriend ਹੁੰਦਾ...

Leave a Comment