ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਰੂਰਤ ਵੇਲੇ
ਤਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ☺
ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਕਰੋ👍
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਯਾਦ
ਉਦੋਂ ਆਉਦੀ ਹੈ🕯ਜਦੋਂ #ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Leave a Comment