#Diamond ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ,
ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਨੰੂ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ#
ਬਦਲ ਗਈ ਨੀ ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਹਵਾਵਾਂ ਸੱਜਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ,
ਚੇਤੇ ਨੀ ਹੁਣ ਆਉਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ।
ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆ, ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਸਿਆਰੀ।
ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ #ਹਥਨ ਵਾਲਿਆ ਭੱਠ ਰੰਨਾ ਦੀ ਯਾਰੀ।

Leave a Comment