ਨਾ ਲਾਈਏ #LECTURE ਹਾਣ ਦੀਏ,
ਸਾਡੀ #Attendance ਬੜੀ ਹੀ Short ਕੁੜੇ,

ਕਦੇ ਕਦਾਈ #College ਵੜੀਏ
#CANTEEN ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਲੰਘ ਕੁੜੇ,

ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਪੜਾਈਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ,
Sanu ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ Bahut ਕੰਮ ਕੁੜੇ ..

Leave a Comment