ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਖਾਤੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਨੀ ਅਸੀ ਸੀਲ ਨੀ ਕਰਦੇ,
ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਡਾਵੇਂ ਖਿੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ,
ਨੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਨੀ ਕਰਦੇ...

Leave a Comment