ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੜਾਈ ਐ,
ਤਾਂ ਹੀ #Facebook ਉੱਤੇ ਨੀ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਐ,
ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ #Status Upload ਕਰਦੀ,
ਨੀ ਤੂੰ I-Phone ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ,
1100 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ....

Leave a Comment