ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਨੀ ਏਂ,
ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ...
ਏਨਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਮੈ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ,
ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ...

Leave a Comment