ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ
ਤੇ ਫੱਟੀ ਵਾਲਾ #ਬੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ
ਓਹ ਸਮਾ ਬੜਾ #ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (y)

Leave a Comment