ਜਿੰਨਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸੀ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ,
ਉਸ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਜਹਾਨ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਂਗਰਾਂ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇ,
ਚੇਹਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਅੰਦਰੋ ਦਿਲ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ,
ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਹਰਬਾਨ ਸੀ

Leave a Comment