ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ
ਅਣਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰਬਰ One ਹੈ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਚ ਮਾਨ ਹੈ
ਜੇ ਕਿਥੇ ਟੇਢੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ

Leave a Comment