ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ #Facebook ਦਾ,
ਲਗਦੀ ਸੀ ੲਿਕ #Beauty_Book ਕੁੜੇ
ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ੲਿਸੇ ਤੇ,
ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਦੀ #Sweet ਤੇਰੀ #Look ਕੁੜੇ :D :P

Leave a Comment