ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ____
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਸਮਝਾਓ____
ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਫੇਰ ਟੋਕ ਦਿਓ___
ਜੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦਿਓ_

Leave a Comment