ਜੇ #Pen ਗੁੱਮ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਆਪਾ ਨਵਾਂ Pen ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ_
.
.
ਪਰ ਜੇ ਪੈੱਨ ਦਾ ਕੈਪ ਗੁੱਮ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਓਹ ਆਪਾ ਨਈ ਲੈ ਸਕਦੇ..............
ਏਸ ਲਈ....
ਟਿੱਚਕੂ--ਟਿੱਚਕੂ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਹੀ ਖਰੀਦੋ..!!! :3
Jago ਗਾਹਕ jago... :D :P

Leave a Comment