ਪਰਵਾਰਕ #ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਠਿਨ ਸਮੱਸਿਆ🙄🤔

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 👨 ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ
ਤੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ👩 ਨੂੰ ਮਤੀ ਨਹੀਂ

😂😂😂

Leave a Comment