ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ
ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ ਸੀ ਕਦੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ...
‪ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਜਾਗ-ਜਾਗ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ
ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ #ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ...

Leave a Comment