ਯਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਿੱਠ ਤੱਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂਓ ਚੰਗਾ,
ਮੋਕੇ ਤੇ ਜੋ ਨਾਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂਓ ਚੰਗਾ,
ਨਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰਹਿਣਾ,
ਪੈਸੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂਓ ਚੰਗਾ,
ਆਸ਼ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੇ,
ਯਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂਓ ਚੰਗਾ,
ਮਾੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੰਘ ਜਾਈਏ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਵੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂਓ ਚੰਗਾ,
ਪਿਆਰ ਉਹ ਜੋ ਯਾਰੋ ਰੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ,
ਪਿਆਰ 'ਚ ਜ਼ਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂਓ ਚੰਗਾ...

Leave a Comment