ਲੋਕੀ ਤਾ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ #ਦਿਲ ਲਾ ਲਇਆ ਸੀ
ਬਸ #ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਾ ਲਇਆ ਸੀ
ਹੋਰਾਂ ਤੋ ਨਜ਼ਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਇਆ ਸੀ
ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਤਾ
ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬੱਸ #ਦਰਦ ਦਿਲ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲਇਆ ਸੀ...

Leave a Comment